Podmienky používania webových stránok

Vitajte na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Signode Industrial Group LLC (ďalej len „Spoločnosť“). Táto webová lokalita (ďalej len „webová stránka“) poskytuje používateľom v Spojených štátoch bezplatné všeobecné informácie o spoločnosti a jej produktoch.
Všetky spôsoby používania webovej stránky podliehajú nasledujúcim podmienkam používania (tieto „podmienky používania“).
 
Pred prístupom alebo použitím ktorejkoľvek časti webovej stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na webovú stránku alebo jej používaním súhlasíte s tým, že ste si prečítali, rozumiete a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú týmto začlenené do týchto Podmienok používania. Ak si neželáte súhlasiť s týmito Podmienkami používania, nevstupujte ani nepoužívajte žiadnu časť webovej stránky.
 
Spoločnosť môže tieto Podmienky používania kedykoľvek revidovať a aktualizovať zverejnením zmenených podmienok na webovej stránke. Vaše ďalšie používanie webovej stránky znamená, že prijímate a súhlasíte s upravenými podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania (v znení z času na čas) alebo nie ste spokojní s webovou stránkou, vašou jedinou a výhradnou nápravou je prestať používať webovú stránku. Najaktuálnejšiu verziu týchto Podmienok používania, ktorá nahrádza všetky predchádzajúce verzie, si môžete pozrieť kliknutím na hypertextový odkaz „Podmienky používania“.
 
POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Súhlasíte s tým, že budete používať webovú stránku iba na zákonné účely:
a. Konkrétne súhlasíte s tým, že nebudete robiť nič z nasledovného: (1) neodovzdávať na webovú stránku ani prenášať na ňu žiadny hanlivý, neslušný, obscénny, obťažujúci, násilný alebo inak nežiaduci materiál alebo akýkoľvek materiál, ktorý je alebo môže byť chránený autorským právom, bez povolenia vlastníka autorských práv; (2) používať webovú stránku na porušovanie zákonných práv (vrátane práv na publicitu a súkromie) iných alebo na porušovanie zákonov akejkoľvek jurisdikcie; (3) zachytiť alebo pokúsiť sa zachytiť elektronickú poštu, ktorá nie je určená pre vás; (4) nepravdivé informácie o príslušnosti k akejkoľvek osobe alebo organizácii; (5) nahrávať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek reklamy alebo obchodné ponuky; (6) obmedziť alebo zakázať používanie webovej stránky inými osobami; (7) nahrávať alebo inak prenášať súbory, ktoré obsahujú vírus alebo poškodené údaje; (8) zhromažďovať informácie o iných (vrátane e-mailových adries) bez ich súhlasu; (9) stiahnuť súbor alebo softvér alebo zahrnúť do správy akýkoľvek softvér, súbory alebo odkazy, o ktorých viete, alebo máte dôvod sa domnievať, že ich nemožno legálne distribuovať cez webovú stránku alebo o ktorých máte zmluvnú povinnosť zachovávať mlčanlivosť (bez ohľadu na ich dostupnosť na Webovej stránke); (10) odosielať „spam“, prenášať reťazové listy alebo sa zapájať do iných podobných činností; alebo (11) zapájať sa do akéhokoľvek iného správania, ktoré obmedzuje alebo bráni komukoľvek v používaní alebo užívaní si webovej stránky, alebo ktoré, ako určí Spoločnosť, môže poškodiť Spoločnosť alebo používateľov webovej stránky alebo ich vystaviť zodpovednosti.
 
b. Akýkoľvek obsah a/alebo názory nahrané, vyjadrené alebo odoslané na nástenku, diskusnú miestnosť alebo akúkoľvek inú verejne dostupnú časť webovej stránky (vrátane oblastí chránených heslom) a všetky články a odpovede na otázky, okrem obsahu poskytnutého spoločnosťou , sú výlučne názormi a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorý ich predkladá, a nemusia nevyhnutne odrážať názory Spoločnosti. Rozumiete a beriete na vedomie, že nesiete zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, a vy, nie spoločnosť, nesiete plnú zodpovednosť za takýto obsah, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti. Odovzdaním alebo iným prenosom materiálu do ktorejkoľvek oblasti webovej stránky ručíte za to, že materiál je váš vlastný alebo je vo verejnej doméne alebo sa naň nevzťahujú žiadne vlastnícke alebo iné obmedzenia a že máte právo zverejniť ho na webovej lokalite. Spoločnosti udeľujete právo použiť všetok obsah, ktorý nahráte alebo inak prenesiete na webovú stránku, akýmkoľvek spôsobom, ktorý si spoločnosť zvolí, vrátane, ale nie výlučne, kopírovania, zobrazovania, predvádzania alebo zverejňovania v akomkoľvek formáte, jeho úpravy, začlenenia do iného materiálu alebo vytvorenie odvodeného diela na jeho základe.
 
c. Spoločnosť si vyhradzuje právo, ale nepreberá žiadnu zodpovednosť, (i) odstrániť akýkoľvek materiál uverejnený na webovej stránke, ktorý spoločnosť podľa vlastného uváženia považuje za nezlučiteľný s vyššie uvedenými záväzkami, vrátane akéhokoľvek materiálu, na ktorý bola spoločnosť upozornená, alebo má dôvod sa domnievať, predstavuje porušenie autorských práv; a (ii) ukončiť prístup akéhokoľvek používateľa k celej webovej lokalite alebo jej časti. Spoločnosť však nemôže skontrolovať všetok materiál pred jeho zverejnením na webovej stránke, ani zabezpečiť rýchle odstránenie nežiaduceho materiálu po jeho zverejnení. V súlade s tým Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek činnosť alebo nečinnosť v súvislosti s prenosmi, komunikáciou alebo obsahom poskytovaným tretími stranami. Spoločnosť si vyhradzuje právo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za potrebné na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov webovej stránky a verejnosti; Spoločnosť však nemá voči nikomu žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za vykonávanie alebo nevykonávanie činností popísaných v tomto odseku.
 
d. Vaše nedodržanie ustanovení (a) alebo (b) vyššie môže mať za následok ukončenie vášho prístupu na webovú stránku a môže vás vystaviť občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
 
 
OBMEDZENIA AUTORSKÝCH PRÁV/POUŽÍVANIE OBSAHU
Celý obsah webovej stránky (vrátane všetkých informácií, softvéru, textu, displejov, obrázkov a zvuku) a ich dizajn, výber a usporiadanie sú majetkom spoločnosti alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené zákonmi Spojených štátov a medzinárodnými zákonmi týkajúcimi sa autorských práv, ochranné známky, obchodné tajomstvá a iné vlastnícke práva. Máte oprávnenie používať obsah webovej stránky iba na osobné použitie alebo legitímne obchodné účely súvisiace s vašou úlohou ako súčasného alebo potenciálneho zákazníka, dodávateľa alebo distribútora Spoločnosti. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, verejne zobrazovať alebo predvádzať, opätovne publikovať, ukladať, prenášať alebo distribuovať akýkoľvek materiál na webovej lokalite, s výnimkou: (a) ukladania kópií takýchto materiály dočasne v pamäti RAM, (b) ukladať súbory, ktoré sa automaticky ukladajú do vyrovnávacej pamäte vášho webového prehliadača na účely vylepšenia zobrazenia a (c) tlačiť primeraný počet stránok webovej lokality; v každom prípade za predpokladu, že nezmeníte ani neodstránite žiadne upozornenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach, ktoré sú súčasťou takýchto materiálov. Ani vlastnícke právo, ani žiadne práva duševného vlastníctva k žiadnym informáciám alebo materiálom na Webovej lokalite nie sú prevedené na vás, ale zostávajú Spoločnosti alebo príslušnému vlastníkovi takéhoto obsahu. S výnimkou výslovného písomného povolenia od spoločnosti nesmiete reprodukovať, predávať ani využívať na žiadne komerčné účely (i) žiadnu časť webovej lokality, (ii) prístup na webovú lokalitu alebo (iii) používanie webovej lokality alebo akejkoľvek služby alebo materiály dostupné prostredníctvom webovej stránky.
 
 
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Názov spoločnosti a logo spoločnosti a všetky ochranné známky, servisné značky, obchodné názvy, dizajny a slogany sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Spoločnosti alebo jej pridružených spoločností. Takéto značky nesmiete používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
 
JEDNANIA S OBCHODNÍKMI
Ak sa rozhodnete korešpondovať, zúčastniť sa propagácie alebo sa zapojiť do transakcií s ktorýmkoľvek obchodníkom nachádzajúcim sa na webovej stránke alebo prostredníctvom nej, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť nie je zmluvnou stranou a nebude zodpovedná za vašu interakciu s takýmto obchodníkom, vrátane zaobchádzania s vašimi informáciami a zmluvných podmienok platných pre akúkoľvek transakciu medzi vami a obchodníkom. Podmienky vašej interakcie s ktorýmkoľvek obchodníkom sú výlučne medzi vami a takýmto obchodníkom. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorú môžete utrpieť v dôsledku akejkoľvek takejto interakcie alebo prítomnosti takýchto obchodníkov na webovej stránke.
 
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIE
Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiály, informácie a názory poskytnuté alebo dostupné prostredníctvom webovej stránky (ďalej len „obsah stránky“). Spoliehanie sa na obsah stránky je výlučne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za zranenia alebo škody vyplývajúce z používania akéhokoľvek obsahu stránky.
 
WEBOVÁ STRÁNKA, OBSAH STRÁNKY A PRODUKTY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA STRÁNKE ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE DOSTUPNÉ“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI. SPOLOČNOSŤ ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYHLÁSENIE OHĽADOM NA KVALITU, PRESNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ WEBOVEJ STRÁNKY. KONKRÉTNE, ALE BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE uvedeného, ANI SPOLOČNOSŤ ANI NIKTO SPOJENÝ S SPOLOČNOSŤOU NEZARUČUJE ANI NEVYHLASUJE, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, OBSAH STRÁNKY ALEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA ALEBO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY BUDÚ UNIVERZOVANÉ; ŽE VADY BUDÚ OPRAVENÉ; ŽE WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO SERVER, KTORÝ HO SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY; ALEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA INAK SPLNÍ VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA. SPOLOČNOSŤ ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁVA. SPOLOČNOSŤ ALEBO JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE ALEBO DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY, STRÁNKY, POSKYTOVANÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM AKEJKOĽVEK PREPOJENEJ STRÁNKY, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNYCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO TRESTNÝCH ŠKÔD, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ÚRAZY, STRATY ZISKU V RÁMCI ŠKODY VYMAZANIE SÚBOROV ALEBO ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE ALEBO CHYB, VYNECHNUTÍ ALEBO INÝCH NEPRESNOSTÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO OBSAHU STRÁNKY, ČI UŽ DOCHÁDZA K NEDBALOSTI ZO SPOLOČNOSTI A ČI BY SPOLOČNOSŤ UPOZORŇOVALA NA INFORMÁCIU.
 
ODŠKODNENIE
Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite spoločnosť a jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, pridružené spoločnosti, poskytovateľov informácií tretích strán, poskytovateľov licencií a iných osôb, ktoré sa podieľajú na webovej lokalite alebo doručovaní produktov, služieb alebo informácií prostredníctvom webovej lokality (spoločne „ Odškodňované strany”), zo všetkých záväzkov, výdavkov, škôd a nákladov, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania alebo z vášho používania webovej stránky alebo akýchkoľvek získaných produktov, služieb alebo informácií. z webovej stránky. Odškodníte tiež odškodnené strany a ochránite ich pred akýmikoľvek nárokmi vznesenými tretími stranami, ktoré vyplývajú z vášho používania informácií prístupných z webovej stránky.
 
PREDKLADANIE OSOBNE IDENTIFIKOVATEĽNÝCH INFORMÁCIÍ SPOLOČNOSTI; OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Používanie vašich osobných údajov spoločnosťou a vaše povinnosti v súvislosti s ochranou vášho súkromia sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti a sú začlenené odkazom do týchto podmienok používania.
 
Je zakázané používať akékoľvek služby alebo zariadenia poskytované v súvislosti s webovou stránkou na ohrozenie bezpečnosti alebo zásah do systémových prostriedkov a/alebo účtov. Používanie alebo distribúcia nástrojov navrhnutých na ohrozenie bezpečnosti (napr. programy na hádanie hesiel, nástroje na prelomenie alebo nástroje na vyhľadávanie siete) je prísne zakázané. Ak sa zapojíte do akéhokoľvek porušenia bezpečnosti systému, spoločnosť si vyhradzuje právo poskytnúť vaše údaje správcom systému na iných webových stránkach, aby im pomohla pri riešení bezpečnostných incidentov. Spoločnosť si vyhradzuje právo prešetriť podozrenie z porušenia týchto Podmienok používania.
 
Spoločnosť si vyhradzuje právo plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnym príkazom, ktorý požaduje alebo nariaďuje spoločnosti, aby zverejnila totožnosť kohokoľvek, kto uverejňuje akékoľvek e-mailové správy alebo zverejňuje alebo inak sprístupňuje akékoľvek materiály, o ktorých sa predpokladá, že porušujú tieto Podmienky Použite. PRIJÍMATEĽOM TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SA VZDÁVATE AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI POČAS SVOJHO VYŠETROVANIA A/ALEBO VYŠETROVANIA AKÝCHKOĽVEK ÚČTOV ALEBO V DÔSLEDKU SVOJHO VYŠETROVANIA A/ALEBO VYŠETROVANIA STRANY. BUĎ SPOLOČNOSŤ ALEBO ORGÁNY PRESAHUJÚCE ZÁKON.
 
KOMENTÁRE A PRÍSPEVKY
Spoločnosť víta vaše pripomienky. Všetky komentáre, návrhy alebo iné informácie, ktoré pošlete na webovú stránku alebo prostredníctvom nej, sa stanú vlastníctvom Spoločnosti a súhlasíte s tým, že všetky práva duševného vlastníctva v nich sú prevedené na Spoločnosť. Beriete na vedomie, že akékoľvek príspevky na verejne dostupných častiach webovej stránky nie sú dôverné na všetky účely.
 
ODKAZY NA INÉ STRÁNKY
Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky na internete. Spoločnosť nezodpovedá a neschvaľuje obsah, produkty alebo služby žiadnych webových stránok tretích strán, vrátane, bez obmedzenia, stránok zarámovaných v rámci webových stránok alebo reklám tretích strán, a spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa ich kvality, obsahu. alebo presnosť. Vaše používanie webových stránok tretích strán je na vaše vlastné riziko a podlieha zmluvným podmienkam používania takýchto webových stránok.
 
POUŽÍVATELIA VLÁDY USA
Použitie, duplikácia alebo zverejnenie vládou Spojených štátov amerických podlieha obmedzeniam stanoveným v DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) a FAR 52.227-19 a akýchkoľvek ďalších platných predpisoch.
 
SÚLAD
Vlastník webovej stránky má sídlo v štáte Illinois, USA. Spoločnosť netvrdí, že materiály na webovej stránke sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach. Ak na webovú stránku pristupujete z iných miest, zodpovedáte za dodržiavanie miestnych zákonov.
 
KONTAKT
Kontaktujte nás na adrese IPdept@signode.com (Otvorí sa v novom okne), ak sa dozviete o akomkoľvek obsahu, ktorý môže porušovať autorské práva tretej strany alebo o ktorom sa domnievate, že porušuje tieto Podmienky používania.
 
ZMIEŠANÝ
Tieto Podmienky používania sa budú vo všetkých ohľadoch riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Illinois, USA, bez ohľadu na konflikty právnych zásad. Tieto Podmienky používania, ako sa môžu z času na čas meniť a dopĺňať, úplne a výlučne uvádzajú dohodu medzi vami a Spoločnosťou v súvislosti s webovou stránkou a žiadne iné podmienky, ktoré vám mohli byť oznámené ústne alebo iným spôsobom, nebudú mať nejakú silu alebo účinok. Akákoľvek žaloba, ktorú môžete mať v súvislosti s webovou stránkou, musí byť začatá do jedného (1) roka po vzniku nároku alebo žaloby, alebo je takýto nárok alebo dôvod žaloby premlčaný. Výhradnú jurisdikciu nad akoukoľvek príčinou žaloby vyplývajúcou z týchto Podmienok používania alebo vášho používania webovej stránky majú štátne alebo federálne súdy so sídlom v Chicagu, Illinois. Súhlasíte s tým, že sa podriadite jurisdikcii takýchto súdov.
 
Ak je ktorákoľvek časť týchto Podmienok používania nevymáhateľná, nevymáhateľná časť sa bude vykladať tak, aby čo najviac odrážala pôvodné zámery strán. Ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
 
Súhlasíte s tým, že v dôsledku týchto Podmienok používania alebo vášho používania webovej stránky medzi vami a spoločnosťou neexistuje žiadny spoločný podnik, partnerstvo alebo agentúra.
 
Tlačená verzia týchto Podmienok používania a akéhokoľvek oznámenia v elektronickej forme sú prípustné v súdnych alebo správnych konaniach založených alebo súvisiacich s týmito Podmienkami používania v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne generované a udržiavané v tlačenej forme.
 
Ak Spoločnosť nebude trvať na prísnom plnení akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania alebo ho nebude presadzovať, neznamená to zrieknutie sa tohto ustanovenia. Ani priebeh obchodovania alebo správania medzi vami a Spoločnosťou, ani žiadne obchodné praktiky sa nebudú považovať za zmenu týchto Podmienok používania. Spoločnosť môže tieto Podmienky používania kedykoľvek upraviť aktualizáciou tohto príspevku. Tieto Podmienky používania boli naposledy aktualizované 1. júla 2014.